ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพชรราชมงคล แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อจัดทำวารสารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »