ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดคณะ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาสาขาวิชา การจัดห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และพิจารณาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อรับบริการวิชาการแบบมีรายได้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »