ประชุมผู้บริหารคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการเชิงรุก SWOT Analysis และการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมหารือแนวทางในการทำความร่วมมือ MOU กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »