ประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com