ประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นหลังการสำรวจ ช่วงหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มภาคกลางตอนบน พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน นำเสนอ ชี้แจง และรับฟังความคิดเห็นหลังการสำรวจ ช่วงหลังการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อพิจารณาความหลากหลายของทรัพยากรประมง การศึกษาชนิดและความชุกชุมของสัตว์น้ำ การสำรวจข้อมูลการติดตามและประเมินความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ร่วมกับประมงจังหวัด บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »