ประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลรายตำบล โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมชี้การเตรียมข้อมูลรายตำบลจากฐานข้อมูล TPMAP, จปฐ กชช. และแผนพัฒนาตำบลเพื่อนำมาจัดทำตัวชี้วัดรายตำบล ในการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ
บูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T โดยมี อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีและอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้ง 10 ตำบล เข้าร่วมประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »