ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 การเขียนคำเสนอของบประมาณโครงการ และแจ้งมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา-2019 ในปีการศึกษา 2563 ให้ที่ประชุมรับทราบ เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »