ประชุมงานพัฒนานักศึกษา

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมงานพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2563 และร่างแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมพิจารณาแนวทางในการดำเนินโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »