ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานการจัดทำฟาร์มสาธิตเกษตรแบบประณีตและแม่นยำร่วมกับหน่วยงานภายนอก และแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างจัดการเรียนการสอน โดยมีรองคณบดีร่วมรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาระบบ ด้านวิชาการและวิจัย และด้านพัฒนานักศึกษา พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาคณะร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน ได้นำเสนอรายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมการศึกษาวิจัยและการพัฒนาพืช “กัญชาและกัญชง” และ อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย นำเสนอสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »