ประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2565 เพื่อแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำปีภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การดูแลนักศึกษา การปฏิบัติหน้าที่ที่สาขาวิชา การจัดการเรียนการสอนแบบบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on Teaching) และนโยบายการตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา พร้อมด้วยรองคณบดีร่วมรายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรม และแนวทางดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัย และด้านพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 320318 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                                           

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »