ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ปี พ.ศ.2563 และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ปี พ.ศ. 2564 พร้อมพิจารณารูปแบบการดำเนินงานมหาวิทยาลัยคุณธรรมและการกำหนดปฏิญญาคุณธรรม เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »