ประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center) แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet และมอบนโยบายให้แก่คณะทำงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าคณะทำงาน ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน ชี้แจงขอบข่ายการทำงาน เป้าหมาย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและภายใต้ศูนย์ฯ และพิจารณาการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรบุคคล ความพร้อมของ
ศูนย์หรือห้องปฏิบัติการรับทดสอบ วิจัยและบริการวิชาการของคณะ พร้อมหารือการจัดทำช่องทางและสื่อการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com