ประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านรายงานผลการดำเนินงานและการเผยแพร่เว็บไซต์ของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ไปยังหน่วยงานภายนอก พร้อมหารือการจัดทำฐานข้อมูล Innovation Catalog ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมของศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »