ประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center) ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Excellence Center) ครั้งที่ 2/2564 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล หัวหน้าคณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน นำเสนอเว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรและอาหารปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Excellent Center in Agricultural and Food Safety) พร้อมวางแผนการทำงานร่วมกับเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์นวัตกรรมเชิงพื้นที่ เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »