ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 3/2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณในการปรับปรุงและซื้อวัสดุประจำโรงงานผสมอาหารสัตว์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »