ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 และ คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรายงานผลคะแนนกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับคณะกรรมการทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »