ประชุมคณะกรรมการ 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 และ คณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสรุปผลคะแนนกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้คณะกรรมการรับทราบ พร้อมแจ้งนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม 5 ส + 3 แผนปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกทั้งยังหารือแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเพื่อให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00-16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »