ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาด้านการเพิ่มจำนวนนักศึกษา การจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในการให้บริการชุมชนและกิจการหารายได้ รวมถึงการวางแผนขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »