ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมหารือแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »