ประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม

ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ครั้งที่ 2/2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานสถานะบัญชีจ่ายเงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม และพิจารณาการขอใช้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมรั้วโรงเรือนนกกระทาและปรับปรุงโรงผสมอาหารสัตว์ เมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »