ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ครั้งที่ 2/2566

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานสถานะบัญชี พร้อมทั้งพิจารณาการขออนุมัติใช้เงิน และพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การใช้เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนงานฟาร์ม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »