ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการเผยแพร่สื่อคลิป VDO ประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2565 พร้อมให้คณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาร่วมรายงานแผนการดำเนินงานจัดทำสื่อคลิป VDO เพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับคณะกรรมการ เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet   

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »