ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารและพัฒนาระบบ ด้านวิชาการและวิจัย และด้านพัฒนานักศึกษา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนอาจารย์ และหัวหน้าสาขาเข้าร่วมประชุม เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »