ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2566 โดยเชิญประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 12 หลักสูตร อนุปริญญา จำนวน 1 หลักสูตร ปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อาคาร 1)

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »