ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อพิจารณาร่างประกาศการบริหารหลักสูตรและการจัดทำแผนดำเนินงานการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมหารือปัญหาด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย ชั้น 2 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา       

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »