ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ วาระพิเศษ แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »