ประชุมคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก

ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกงานภายนอก ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet เพื่อแจ้งกำหนดการฝึกงานภายนอก สรุปสถานที่ฝึกงานภายนอกและรายละเอียดการเบิกจ่ายออกนิเทศฝึกงานภายนอก พร้อมพิจารณาตารางการออกนิเทศฝึกงานภายนอก เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com