ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ การส่งเสริมและผลักดันสินค้า U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ  ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ การส่งเสริมและผลักดันสินค้า U2T สู่ตลาดอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒4 มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »