ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The Impact Ranking 2024 ครั้งที่ 1/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละอองศรี  ศิริเกษร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก The Impact Ranking 2024 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อติดตามการรายงานข้อมูล The Impact Ranking เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 สาขาวิชาพืชศาสตร์ (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »