ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว(Green Office) ปีงบประมาณ 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปีงบประมาณ 256๕ โดยมี อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี รายงานผลการคัดกรองเข้าร่วมโครงการและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2565 พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานและจัดเก็บข้อมูลเพื่อรอรับการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้กับคณะ เป็นการยกระดับมาตรฐานสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมให้บุคลากรนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้และส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายในสำนักงาน เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet                                                      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »