ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส + 3

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 และ คณะกรรมการตรวจประเมิน 5 ส + 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานสรุปผลคะแนนกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 และ แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com