ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับหลักสูตร

อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับหลักสูตร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com

Translate »