ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา  หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »