ประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

อาจารย์สุภัทรา วิลามาศ รองคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2563 เพื่อแจ้งปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – มิถุนายน 2564) เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com