ประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2/2563 โดยมี อาจารย์เสน่ห์ บัวสนิท รองคณบดี ชี้แจงการกรอกภาระงานในระบบคำนวณ การตรวจสอบการประเมินของบุคลากรในสาขาวิชา และวิธีการดูข้อมูลประกอบการให้คะแนนในระบบประเมิน (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com