ประชุมการจัดทำโครงสร้างกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมการจัดทำโครงสร้างกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน ระยะที่ 4 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569) ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือการจัดทำโครงสร้างของหน่วยงาน โดยมีรองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีเข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 237 อาคาร 2 สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »