ประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานประชุมกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อวางแผน และกำหนดแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีความชัดเจน และดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Application Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »