ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2566

  • 017 เกณฑ์และค่าคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2562 (เกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิตของงาน และองค์ประกอบที่ 5 ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 (Download File)
  • 018 กิจกรรม/โครงการประจำ รอบการประเมินที่ 1/2566 (Download File)
  • 019 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รอบที่ 2 รับตรงทั่วไป (Download File)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปี 2566

  • หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566  (Download File)
  • รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2566  (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »