ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2565

 • 001 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 002 ประกาศผลการเลือตั้งนายกสโมสร คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • 005 ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2565 (Download File)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ฉบับวันที่ 14 ) (Download File)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 (Download File)
 • แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ (Download File)
 • แนวทางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปี 64 ในช่วงโควิด เพิ่มเติม (Download File)
 • การยกเว้นค่าสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (Download File)
 • กำหนดการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (Download File)ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ ครั้งที่ 30 (Download File)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ฯ ครั้งที่ 24 (Download File)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพฯ ครั้งที่ 16 (Download File)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ครั้งที่ 20 (Download File)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (Download File)
 • รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (Download File)
 • รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 1-2564 (Download File)

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »