ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพบปะพูดคุยกับคณะทำงาน ประชาชน บัณฑิตและนักศึกษา พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวแนะนำโครงการ และร่วมรับฟัง Online Series 1 Live U2T : Opening Talk โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานและร่วมพูดคุยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันประสบการณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                      

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »