ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี ดร.ธวัฒน์ชัย งามศิริ รองคณบดี ให้โอวาทนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานสหกิจจริงในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ในการทำงาน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  พร้อมทำความเข้าใจในเรื่องเอกสารประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »