ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และบรรยายพิเศษเรื่องประสบการณ์และผลสำเร็จที่ได้รับจากสหกิจศึกษา โดยมี ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ  ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์สนทยา มูลศรีแก้ว อาจารย์พิรุณ ชมศรี และ อาจารย์สุภาพร พาเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ/หน่วยงาน รวมถึงการเลือกหัวข้อโครงการ  การจัดทำโครงงานของแต่ละสาขาวิชา และให้คำแนะนำนักศึกษาในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@hotmail.com