บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าหารือแนวทางการจัดฝึกอบรม User Mobile Training Project

นายสานิต โพชรา ผู้จัดการอบรมหน่วยงานภายนอก และ นายเฉลิมศักดิ์ ลุยตัน ผู้จัดการหน่วยงานอบรมเทคนิค พร้อมทีมงานบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หัวหน้าสาขาและคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เรื่อง User Mobile Training Project การจัดฝึกอบรมเทคนิคการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรคูโบต้าให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาได้ร่วม Up Skill ทักษะช่างเกษตรร่วมกับทีมงานมืออาชีพจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และให้บริการเกษตรกรในกลุ่มพื้นที่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านซ่อมเครื่องจักรกลเกษตร ลดต้นทุนการผลิตในการซ่อมบำรุงรักษา และการพัฒนาหลักสูตร Smart Farmer เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 237 ชั้น 3 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                                                                           

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »