บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัดร่วมมือกับคณะ ทอ.มทรส.สานต่อกิจกรรม MOU ร่วมพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

นายธีรศักดิ์ เตรียมชัยศรี ประธานบริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้รับตำแหน่ง และหารือกิจกรรมความร่วมมือ ในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และสนับสนุนทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริโยทัย อาคาร 1 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »