บริการวิชาการ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตร

ดร.วชิรญา เหลียวตระกูล พร้อมด้วย อาจารย์วรรภา วงศ์แสงธรรม และ ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาและแปรรูปผลผลิตทางเกษตรท้องถิ่น (มะม่วง) ด้วย วทน. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคกลาง (ศวภ. 5) และองค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ จังหวัดสิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยนำมะม่วงที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมะม่วงเข้มข้น แยมมะม่วง มะม่วงสามรส ลูกอมมะม่วง และคุกกี้มะม่วง

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »