บริการวิชาการตรวจสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกบริการวิชาการตรวจสุขภาพสุนัขและแมวแก่ชุมชน ประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ ทำหมัน และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดูแลสุขภาพสุนัขและแมว ลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัด พร้อมมอบอาหารสุนัขเพื่อใช้ดูแลสุนัขในเขตวัดไผ่โสมนรินทร์ ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »