บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้กับชุมชน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวให้กับชุมชน เป็นการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »