นิเทศนักศึกษาฝึกงานและศึกษาดูงาน

คณาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงานเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา พร้อมเข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จังหวัดสระบุรี เพื่อศึกษาดูงานระบบการเลี้ยงโคในเขตร้อน การจัดการมูล ระบบการจัดการฟาร์มโคอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานฟาร์มของสาขาวิชาต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »