นำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ

นายปฐมพงศ์ สมัครการ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ 65”  ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง  “ผลของปริมาณและชนิดของสารตัวพาต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของซีอิ้วขาวผงที่ผ่านการทำแห้งแบบพ่นฝอย” ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน พ.ศ.2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »