นำเสนอการสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ (ก่อน-หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นก่อนการสำรวจ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยของกลุ่มภาคกลางตอนบน พัฒนาระบบนิเวศทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการประมงของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ร่วมกับประมงจังหวัด บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท และลพบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง เป็นผู้นำเสนอการสำรวจข้อมูลและประเมินผลโครงการ (ก่อน-หลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ) เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

Add Comment

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
60 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์: 0-3570-9096 หรือ 06-3256-5929   E-mail : agrihuntra@rmutsb.ac.th

Translate »